Kalibrierumfang

Messunsicherheit

700 mbar bis 1200 mbar
Druckmedium Luft
0,15 mbar